PMI FSKC4040-7.2 pmi丝杠代理加盟   产品参数

PMI FSKC4040-7.2 pmi丝杠代理加盟

尺寸 单位:mm

丝杠轴外径
40
导程
40
丝杠轴底径
滚珠节圆直径
钢球直径
6.35
精度等级
螺母直径
73
法兰直径
114
螺母长度
95
螺母安装 PCD
93
额定动负载 CaN
7000
额定静负载 C0aN
19880
有效圈数
1.8x4
法兰盘宽度
84
法兰安装孔通孔直径
11
法兰安装孔沉孔直径
法兰安装孔沉孔深度
轴向刚度 KNm
108
PMI FSKC4040-7.2 pmi丝杠代理加盟此型号部分数据来源于NSK 7024A5TYNSUMP4 轴承nsk25tac628